Εγκαταστάσεις Λογισμικού Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων

Εγκαταστάσεις Λογισμικού Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε από απλή μελέτη και σχεδιασμό μέχρι και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας για κάθε επιχείρηση, από μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης έως μεγάλα λογίστηκα γραφεία και εταιρείες.

Ο όρος “μηχανογράφηση” (ή “μηχανοργάνωση“) περιλαμβάνει το σύνολο των συστημάτων αυτοματισμού, πληροφορικής και επικοινωνιών που εγκαθίστανται σε μια επιχείρηση με σκοπό τον έλεγχο και τη διευκόλυνση όλων των διαδικασιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καθημερινά στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης (διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, προμήθειες, προσωπικό και μισθοδοσία, γραμματεία, αποθήκες κ.λπ.). Τέτοια συστήματα είναι λόγου χάρη το τηλεφωνικό κέντρο, οι τηλεφωνικές συσκευές, τα fax, τα computers, οι εκτυπωτές, τα φωτοαντιγραφικά / φωτοτυπικά, ο εξοπλισμός δικτύου (servers, routers, συσκευές backup, καλωδιώσεις, switches κ.λ.π), αλλά και το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού (software) με τις οποίες εφοδιάζονται οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες συσκευές ώστε να αποκτούν λειτουργικότητα και εξειδίκευση, με άλλα λόγια ρόλο στο σύνολο της μηχανογράφησης της επιχείρησης. Ένα σύστημα ή μια δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορεί να μηχανογραφηθεί, αν οι διαδικασίες του μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια ως μια σειρά από απλά λογικά βήματα, αν η λειτουργία του χαρακτηρίζεται από επαναληπτικές διαδικασίες και αν απαιτείται επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι όροι αυτοί ισχύουν σήμερα για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Στάδια (φάσεις) μηχανογράφησης ενός συστήματος:

 • Ανάλυση συστήματος: Πρόκειται για τη βασικότερη φάση στη διαδικασία μηχανογράφησης ενός συστήματος, κατά την οποία συντάσσεται μια μελέτη, με σκοπό να βρεθούν οι στόχοι που θα έχει το μηχανογραφημένο σύστημα και οι πιο πρόσφορες λύσεις και διαδικασίες για την επίτευξή τους, με τη βοήθεια των κατάλληλων συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού.
 • Σχεδιασμός: Παρέχονται αναλυτικές προδιαγραφές όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη μηχανογραφική λύση (εξοπλισμός, αρχεία, προγράμματα κ.λπ.).
 • Υλοποίηση: Πραγματοποιείται η προμήθεια του εξοπλισμού και των προγραμμάτων και γράφονται και ελέγχονται όλα τα προγράμματα της εφαρμογής με χρήση δοκιμαστικών αρχείων.
 • Εγκατάσταση: Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των προγραμμάτων, δημιουργούνται τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων και γίνεται δοκιμαστική λειτουργία όλου του συστήματος
 • Παράδοση: Το σύστημα παραδίδεται στους χρήστες του και ακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών του στη λειτουργία και στις νέες διαδικασίες.
 • Λειτουργία: Είναι η τελευταία φάση, όπου αρχίζει η κανονική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος. Βέβαια, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, γίνεται η λεγόμενη παράλληλη ροή κατά την οποία λειτουργεί παράλληλα και το παλιό (χειρογραφικό ή επίσης μηχανογραφικό) σύστημα. 
Έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες βελτιώσεις και αρχίζει η κανονική λειτουργία του συστήματος.

Ο ρόλος μας

Η MrPcDoctor είναι σε θέση να αναλάβει για σας όλα τα στάδια της μηχανογράφησης που αναλύσαμε παραπάνω.

Ενδεικτικά, σας παρέχουμε:

 • Μελέτη, σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και προμήθεια στην εγκατάσταση του συστήματος μηχανογράφησης.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση H/Y (MS Windows).
 • Σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση δικτύου: δομημένη καλωδίωση, συσκευές, διακομιστές (servers), λογισμικό, υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης VPN / TS / RDP, διαχείριση καταλόγων και ρόλων (MS Active Directory) κ.α.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικών εφαρμογών (ERP, CRM, HRM κ.λπ.).
 • Ανάπτυξη, εγκατάσταση  και παραμετροποίηση εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού (custom software).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου.
 • Ανάπτυξη λογισμικού (ιστοσελίδες) και προβολή στο διαδίκτυο (web).
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση / υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας / fax (mail / fax server).
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστήματος εφεδρικών αντιγράφων (backup).
 • DRS (Disaster Recovery Services).
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστήματος storage (NAS) και διαχείρισης εγγράφων (Document management).
 • Δημιουργία και εγκατάσταση αυτοματισμών για τη διαχείριση καθημερινότητας (scripting / update services).
 • Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και προσαρμογή εξοπλισμού (υλικού – λογισμικού) για την αυτοματοποίηση γραφείου.
 • Συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης, μέσω σύμβασης ή συμβολαίου συντήρησης.